Gabinet rehabilitacji i masażu leczniczego

Wellness

Sole do kąpieli

Siarczan Magnezu Siedmiowodny

 


 Na rynku występuje pod wieloma nazwami takimi jak:

sól gorzka,

sól epson,

sól angielska.


Dlaczego kąpiele w siarczanie magnezu są tak skuteczne?

Przeciążone, napięte mięśnie powodują zwiększenie nacisku powierzchni stawowych względem siebie, zwiększając tarcie, które powoduje powstawianie stanów zapalnych stawów oraz bóle mięśni. Długotrwałe utrzymywanie się stanu zapalnego doprowadza do powstawania zwapnień czyli stanów zwyrodnieniowych. Aby utrzymać elastyczność mięśni na odpowiednim poziomie i zapobiegać powstawaniu stanu zapalnego, należy 3-4 razy w tygodniu korzystać z gorących kąpieli w siarczanie magnezu. Dla wzmocnienia działania soli, zaleca się rolowanie mięśni, masaże oraz ćwiczenia rozciągające.

 

Stosować do:

  • Ką­pie­li re­ge­ne­ra­cyj­nych i roz­luź­nia­ją­cych w sta­nach bó­lo­wych i prze­cią­że­nio­wych oraz przy prze­tre­no­wa­niu mię­śni. Do wan­ny z bar­dzo cie­płą wo­dą wsy­pu­je­my 250-500 gram so­li – w za­leż­no­ści od po­zio­mu prze­tre­no­wa­nia i zmę­cze­nia mię­śni. Ką­pie­my się od 15-20 mi­nut. Cie­pła wo­da ma na ce­lu mak­sy­mal­nie roz­sze­rzyć po­ry, przez któ­re ma­gnez i elek­tro­li­ty są wch­ła­nia­ne w głąb skó­ry. Aby uzy­skać moc­niej­szy efekt dzia­ła­nia, nie spłu­ku­je­my mie­szan­ki i cze­ka­my aż cia­ło osty­gnie (do za­mknię­cia po­rów skór­nych), na­stęp­nie de­li­kat­nie osuszamy po­wierzch­nię skó­ry.

  • Ła­go­dze­nia uką­szeń ko­ma­rów i in­nych in­sek­tów, oraz opa­rzeń sło­necz­nych i sta­nów za­pal­nych skó­ry a tak­że łusz­czy­cy - na­le­ży roz­pu­ścić 2 łyż­ki so­li w szklan­ce let­niej wo­dy – na­mo­czyć ga­zę i sto­so­wać w for­mie okła­dów.

  • Pe­eling do cia­ła i twa­rzy (za­le­ca­ny rów­nież  u osób z trą­dzi­kiem) – odro­bi­nę so­li zmie­szać z ole­jem ko­ko­so­wym lub sza­rym my­dłem. Mie­szan­kę wcie­rać w skó­rę i po­zo­sta­wić na 10-15 mi­nut a na­stęp­nie spłu­kać.

  • Na zmę­czo­ne i opuch­nię­te sto­py oraz sta­ny grzy­bi­cze z wy­stę­pu­ją­cym nie­przy­jem­nym za­pa­chem – na­le­ży szklan­kę so­li roz­pu­ścić w mi­sce cie­płej wo­dy. Mo­czyć co­dzien­nie 10-15 mi­nut.

 


Skład:

MgSO4x7H2O ≥99.5% (siarczan magnezu siedmiowodny czysty)

CL ≤0.1%, Fe ≤0.002%,

substancje nierozpuszczalne w wodzie ≤0.02%.

nr CAS: 10034-99-8

Gatunek: CZDA – czysty do analizy

Masa molowa: 120,415 g/mol


 

 

 

 


 

DeLuxus