Gabinet rehabilitacji i masażu leczniczego

Masaże

Masaże lecznicze

Masaże medyczne, które wykonujemy w gabinecie DeLuxus to szereg specjalistycznych technik indywidualnie dobranych do każdego pacjenta po wcześniejszym zapoznaniu się z dolegliwościami odczuwanymi w życiu codziennym oraz podczas testów klinicznych wykonanych przez terapeutę prowadzącego. .

Podczas masażu posługujemy się głównie wybranymi technikami masażu leczniczego oraz terapii manualnej. W tym zakresie stosujemy: MTG, głęboki masaż poprzeczny, terapię punktów spustowych, mobilizację powięzi, PIR, jak również elementy chiropraktyki oraz inne sprawdzone i wykorzystywane na całym świecie metody terapeutyczne.  


W ce­lu ustalenia terminu masażu leczniczego prosimy o kontakt telefoniczny


Marcin: 723-462-066 


Przed pierwszą wizytą prosimy o:

 1.  za­bra­nie ze so­bą do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej (ba­dań obra­zo­wych np. MRI, RTG, TK, badania densytometrycznego kar­ty in­for­ma­cyj­nej z za­le­ce­nia­mi od le­ka­rza pro­wa­dzą­ce­go- je­że­li Pań­stwo ni­mi dys­po­nu­je­cie),
 2.  nie za­ży­wa­nie le­ków prze­ciw­bó­lo­wych (je­że­li to moż­li­we),
 3.  za­pa­mię­ta­nie ( za­pi­sa­nie) nazw le­ków za­ży­wa­nych sta­le
 4.  po­in­for­mo­wa­nie te­ra­peu­ty o wszel­kich cho­ro­bach prze­wle­kłych, oraz gorączce lub niedyspozycji (kobiety)
 5.   wy­ko­na­nie ba­dań RTG - pa­cjen­ci po­wy­pad­ko­wi w ce­lu wy­klu­cze­nia ura­zów kost­nych,
 6.  za­bra­nie in­for­ma­cji od le­ka­rza o ewen­tu­al­nych prze­ciw­wska­za­niach,
 7.  za­bra­nie do­ku­men­tu toż­sa­mo­ści za­wie­ra­ją­ce­go nu­mer PESEL,
 8.   za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju, po­zwa­la­ją­ce­go na swo­bod­ną oce­nę ba­da­nej oko­li­cy,
 9.  przy­by­cie 10 mi­nut przed umó­wio­nym ter­mi­nem wi­zy­ty.
 10.  za­bra­nie da­nych nie­zbęd­nych do wy­sta­wie­nia fak­tu­ry.

Przed każdą wizytą terapeutyczną prosimy o zabranie ze sobą:

 1. swo­bod­ne­go stro­ju spor­to­we­go, nie ogra­ni­cza­ją­ce­go ru­chów i umoż­li­wia­ją­ce­go do­stęp do le­czo­nej oko­li­cy cia­ła (np. krót­kie spoden­ki- po ope­ra­cji ko­la­na, ko­szul­ka na ra­miącz­kach – scho­rze­nia bar­ku oraz krę­go­słu­pa),
 2.  wy­god­ne­go obu­wia zmien­ne­go,
 3. po­mo­cy z któ­rych ko­rzy­stasz (ku­le, wkład­ki, pro­te­zy i in­ne),
 4. ręcz­ni­ka,

UWAGA!

Terapeuta zastrzega że pomimo postępowania zgodnie z procedurami i sztuką terapeutyczną, nigdy nie można z pewnością przewidzieć reakcji danej osoby na zastosowaną terapię i zagwarantować jej efektów, ponieważ każdy pacjent posiada indywidualną swoistą odpowiedź na bodźce stymulujące układ nerwowy. Dlatego też terapeuta dysponuje różnymi środkami i technikami zmniejszającymi dolegliwości oraz redukującymi czynniki mogące zaburzać proces leczenia. Należy konsultować się i zgłaszać wszelkie uwagi oraz objawy niepokojące w trakcie i po wykonaniu zabiegu -Również telefonicznie w późnych godzinach - ponieważ nie chcemy aby Państwa wypoczynek, spokój i samopoczucie było zbagatelizowane! Podając terapeucie szczegółowe informacje mogące mieć znaczenie w  postępowaniu, takie jak okoliczności objawów, choroby współistniejące i przebyte - zwiększamy szansę na trafną diagnozę, lepsze dostosowanie terapii i w efekcie osiągnięcie pożądanych efektów.